Tasuta tarne alates 29€ ostust!
LT

Reeglid

1. Üldsätted.

1.1. Veebipoe TopBeauty.ee ostu-müügi reeglid, edaspidi „Reeglid“, sätestavad Ostja ja Müüja UAB GSS BALTIC omavahelised õigused, kohustused ning vastutuse, mis on seotud kaupade ostmisega veebipoest TopBeauty.ee (edaspidi „Veebipood“).

1.2. Palume antud reeglid hoolikalt läbi lugeda. Ostja on kohustatud antud reegleid järgima. Kauba tellimuse esitamisel kinnitab Ostja , et ta on nende reeglitega tuvunud, need on talle selged ning arusaadavad.

1.3. Müüjal on õigust mistahes ajal neid reegleid muuta või täiendada. Ostja ning Müüja suhetele kohaldatakse samad reeglid, mis kehtisid tellimuse esitamise ajal. Kui Ostja esitab tellimuse pärast reeglite muutmist, kinnitab ta sellega, et ta on muutmistega nõus, need on selged, arusaadavad, ning Ostja kohustub neid järgima.

2. Lepingu sõlmimine.

2.1. Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel peetakse sõlmituks alates tellimuse vastu võtmisest ja kinnituse saatmisest Ostjale tema määratud e-posti aadressile. Ostu-müügi lepingu sõlmimisel loetakse käesolevad ostu-müügi reeglid lepingu lahutamatuks osaks.

2.2. Kõik lepingud, mis Ostjaga sõlmitatakse, hoitakse veebipoes.

2.3. Lepingu sõlmimiskohaks on Leedu Vabariik.

2.4. Ostja määratud kaupade sortiment, kogus, hind ja muud tingimused muutuvad käesoleva lepingu kohustuslikuks ja lahutamatuks osaks alates tellimuse vastuvõtmisest ning kinnituse saatmisest Ostjale tema määratud e-posti aadressile.

2.5. Ostjal on õigus loobuda põhjust märkimata ostu-müügi lepingust, mis on sõlmitud sidevahendi vahendusel, teatades sellest müüjale kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul:

1) tarnekuupäevast - kui müüakse toode;

2) lepingu sõlmimise kuupäevast - kui osutatakse teenust.

2.6. Kui Tsiviilseadustiku 6.366. artikli 6.lõikes (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=404614&p_query=&p_tr2=2) märgitud teavet ei esitatud ostjale kirjalikult, on Ostjal õigus leping üles öelda kolme kuu jooksul alates eseme tarne päevast (kui müüakse toode) või alates lepingu sõlmimise päevast ( kui osutatakse teenust). Kui selle seadustiku 6.366.artikli 6.lõikes märgitud teave on esitatud Ostjale kolme kuu jooksul alates eseme tarnest (kui müüakse toode) või lepingu sõlmimise päevast ( kui osutatakse teenust), on Ostjal õigus lepingust taganeda seitsme tööpäeva jooksul nimetatud teave esitamisest.

3. Kaupade hind.

3.1. Müüjal on õigus mistahes ajal muuta veebipoes müüdavate kaupade hindasid.

3.2. Kõik hinnad veebipoes näidatakse koos käibemaksuga.

3.3. Kaupade hinnad ei sisalda kauba kohaletoimetamise kulusid, need arvutatakse tellimuse sooritamisel ning lisatakse tellimuse lõpphinnale.

3.4. Kauba hind, mida Ostja kohustub Müüjale tasuma, on hind, mis on Ostja ostukorvis tellimuse esitamisajal.

4. Kaupade üleandmine ja vastuvõtmine. Omandiõigus kaupadele.

4.1. Müüja kohustub Ostjale esitama kvaliteetset kaupa.

4.2. Ostja kohustub kauba kvaliteeti ja vastavust tellimusele kontrollima kauba üleandmisel. Kui üleantud kaubad või nende pakend on ebakvaliteetsed, poolikud või ei vasta Ostja tellimusele, peab Ostja selle märkima arvele. Märkme juurde allkirjastama nii Ostja kui Müüja või Müüja poolt volitatud isik (nt. kuller).

4.3. Ostjal on õigust keelduda Müüjalt vastu võtmast ainult sellest kaubast või kauba osast , mis on ebakvaliteetsed või ei vasta Ostja tellimusele.

4.4. Müüja või tema volitatud isik annab oma arvele tehtud allkirjaga kinnituse kaupade puudustest. Kinnitades, et Ostjale kohaletoimetatud kaubad on ebakvaliteetsed või ei vasta Ostja tellimusele, kohustub Müüja 3 (kolme) tööpäeva jooksul ebakvaliteetsed või tellimusele mittevastavad kaubad ümber vahetama kvaliteetsete ja tellimusele vastavate kaupade vastu. Uue kohaletoimetamise kulu tasub Müüja.

4.5. Kui Ostja võtab kauba vastu ning ei kirjuta kaupade puudustest arvele, kinnitab Ostja, et üleantud kaubad vastavad kvaliteedinõuetele ning Ostja tellimusele.

4.6. Omandiõigus kaubale läheb Ostjale peale kauba koguhinna tasumist Müüjale.

5. Kaupade garantii.

5.1. Iga veebipoes müüdatava kauba informatsioon näidatakse iga kauba juures olevas kirjelduses.

5.2. Müüja ei vastuta selle eest, kui veebipoes olevad kaubad oma värvi, vormi või muude parameetrite poolest on mittevastavuses tegeliku kaupade suuruse, vormi või värvile Ostja kasutatava kuvari omaduste tõttu.

5.3. Igal veepipoes müüdataval kaubal on kehtivusaeg, mille konkreetne tähtaeg on ära näidatud kauba pakendil.

5.4. Kui kauba kohaletoimetamisajal on kauba kehtivusaeg lõppenud, kohustub Müüja sellised kaubad tagasi võtma ja need ümber vahetama analoogsete sobilike kaupade vastu või tagastama lõppenud kehtivusajaga kauba eest makstud raha.

5.5. Seoses ümbervahetuste ja kaebustega mittetoimivate ja lõppenud kohtivusajaga juuksehooldusvahendite (juuste sirgendajate, föönide) ja kaupade osas, peab Ostja pöörduma TopBeaty.ee poole aadressil: Vilniaus g. 215, LT-76348 Šiauliai, e-post [email protected].

6. Kaupade tagastamine ja ümber vahetamine.

6.1. Mittevastava kvaliteediga kaubad tagastatakse ja asendatakse vastavalt 29. juuni 2001.a Leedu Vabariigi majandusministri vastu võetud uuele korraldusele nr. 217 "Esemete tagastamise ja asendamise eeskirjade kinnitamise kord" (kinnitatud 15. märts 2012.aasta, nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ja Leedu Vabariigi majandusministri vastu võetud uuele korraldusele nr. 258 "Esemete müügi ja teenuste osutamine, kui lepingud on sõlmitud sidevahendi vahendusel, eeskirjade kinnitamine“ (kinnitatud 23. detsember 2011.aasta, nr 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) sätestatu korrale.

6.2. Ostja, kes soovib kaupa (-u) tagastada vastavalt Reeglite punktile 6.1., peab informeerima Müüjat veebipoe kontaktides näidatud kontaktvahendite kaudu, viidates tagastatava kauba nimetusele, tellimuse numbrile ja tagastamise põhjustele.

6.3. Kvaliteedile mittevastavaid kaupu tagastav Ostja on kohustatud järgima järgmiseid reegleid:

6.3.1. tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis;

6.3.2. kaup ei ole Ostja poolt rikutud;

6.3.3. kaup ei ole kasutatud ning see ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust (etiketid kahjustamata, kaitsekiled maha rebimata jms). (seda punkti ei kohaldata juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetset kaupa);

6.3.4. tagastatava kauba sortiment peab olema sama, mille Ostja oli saanud;

6.3.5. kauba tagastamisel tuleb esitada selle kauba soetamisdokument.

6.3.6. Ostja saab mittekvaliteetset toodet tagastad 14 päeva jooksul selle kättesaamise hetkest.

6.4. Müüjal on õigus mitte vastu võtta Ostja poolt tagastatavaid kaupu, kui Ostja ei järgi artiklis 6.3. sätestatud kaupade tagastamise korda.

6.5. Vale ja/või ebakvaliteetse kauba tagastamisel kohustub Müüja sellised kaubad vastu võtma ning need ümber vahetama õigete kaupade vastu.

6.6. Juhul, kui Müüjal pole ümbervahetamiseks sobivaid kaupu, tagastatakse Ostjale tema poolt makstud summa, ilma kohaletoimetamise tasuta.

6.7. Kui Ostjale ei meeldi ostetud kauba (välja arvatud juukseharjad ning kammid) kuju, suurus, värv, mudel või sortiment, ei kuulu Ostja nõue ostetud kauba ümber vahetamiseks analoogsete kaupade vastu või tema poolt makstud raha tagastamiseks rahuldamisele.

6.8. Kui Ostjale ei meeldi ostetud juukseharja või kammi kuju, suurus, värv, mudel või sortiment, on tal õigus neljateistkümne päeva jooksul see ümber vahetada analoogse kauba vastu. Kui Müüjal ei ole vahetamiseks sobivat kaupa, on Ostjal õigus neljateistkümne päeva jooksul tagastada kaup Müüjale ning saada selle eest makstud raha tagasi.

7. Vastutus.

7.1. Ostja vastutab täielikult oma tellimuses esitatud teabe vastavuse eest ning võtab endale vastutuse kõigi tagajärgede eest, mis ilmuvad tema esitatud teabe ebatäpsuse tõttu.

7.2. Müüjale kohaldatakse tsiviilvastutus kahjude eest ainult nendel juhtudel, kui need on ilmunud Müüja või tema töötajate süü või hooletuse tõttu.

7.3. Kahjude suurust, mida Müüja peab hüvitama, piiritleb Ostja poolt tellitud kauba (kaupade) hind.

7.4. Müüja ei hüvita kaudseid kahjusid (saamata jäänud tulu jne).

7.5. Müüja ei vastuta veebipoe tehniliste korratuste eest, mis ilmuvad rikete tõttu kolmandatele isikutele kuuluvates süsteemides, sidevõrkudes, -jaamades või kui on häiritud kolmandate isikute teenuste osutamine, mida veebipood kasutab.

8. Intellektuaalomandi kaitse.

8.1. Veepipoes mainitud kaupade või ettevõtete nimetused võivad olla kaubamärgid, sellisel juhul intellektuaalomandit kaitstakse seadustega sätestatud korras.

9. Isikuandmed.

9.1. Ostja võib veebipoes tellimuse teha peale registreerumist – täites registreerimislehe kõigi nõutavate andmetega.

9.2. Kauba õigeks tellimuseks peab Ostja, kes tellib kaupu reeglite punktis 9.1. kirjeldatud visiil, Müüja esitatavates infoväljades sisestama enda vajalikud isikuandmed: ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoni numbri ning aadressi kauba kohaletoimetamiseks.

9.3. Nende reeglite kinnitamisel nõustub Ostja, et punktis 9.2. esitatud isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil. Nõusoleku võib ostja igal ajal tagasi võtta, teavitades veebipoe administratsiooni e-posti teel.

9.4. Nõustudes, et Ostja isikuandmeid kasutatakse Müüja veebipoes kaupade ja teenuste müügi eesmärgil, on Ostja nõus ka sellega, et Ostja näidatud e-posti aadressile saadetakse infoteatis, mida on vaja kauba tellimiseks.

9.5. Veebipoes registreerumisel ja kauba tellimisel kohustub Ostja oma sisselogimisandmeid kaitsma ja mitte kellelegi avaldama.

9.6. Ostjate isikuandmeid kasutatakse ja säilitatakse vastavalt Leedu Vabariigi 11. juuni 1996.aasta Isikuandmete kaitseseadusele (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231799).

9.6.1. Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ;

9.6.2. Isikuandmeid ei hoita kauem, kui on vaja andmehalduseks. Andmesubjekt peab olema teavitatud võimalusest igal ajal nõuda, et tema andmed oleks hävitatud, pöördudes veebipoe administratsiooni poole.

9.7.Ostjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega, nõuda ebaõigete, mittetäielike või ebatäpsete isikuandmete parandamist, samuti õigust mitte nõustuda tema isikuandmete töötlemisega.

10. Privaatsustingimused

10.1.Ostjal on õigus saada tasuta teavet Ostja esitatud ning salvestatud andmete kohta, neid parandada, blokeerida või kustutada, pöördudes vastava taotlusega Müüja poole aadressil:Vilniaus g. 215, LT-76348 Šiauliai, e-post: [email protected] .

10.2.Ostjal on õigus saada teavet, millistest allikatest tema isikuandmeid kogutakse, mis eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele neid esitati vähemalt viimase aasta jooksul, pöördudes Müüja poole aadressil: Vilniaus g. 215, LT-76348 Šiauliai, e-post: [email protected] .

10.3. Ostjal on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või kasutamise peatamist, kuid mitte säilitamist, kui isikuandmete töötlemisel ei järgita seadusi, pöördudes Müüja poole aadressil: Vilniaus g. 215, LT-76348 Šiauliai, e-post: [email protected].

11. Lõppsätted.

11.1. Ostja ja müüja suhetele, mis tekivad kaupade ostu ajal Interneti kaupluses, kohaldatakse Leedu Vabariigi seadused.

11.2. Kõik erimeelsused Ostja ning Müüja vahel püütakse lahendada omavaheliste läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse erimeelsused kohtus.

11.3. Kõik nendes eeskirjades käsitlemata küsimused lahendatakse kooskõlas Leedu Vabariigi seadustega.